περί της λειτουργίας του σχολείου

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα & Ωράριο Λειτουργίας!!!!

 

ΝΕΟ Ωρολόγιο Μαθημάτων Α' , Β' & Γ Γυμνασίου (2016-17)

 

Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

 

Υπεύθυνοι τμημάτων &

Ωράριο ενημέρωσης για τους γονείς (2016-17)

 

 

 

 

Ενημερωτική παρουσίαση του σχολείου μας

 

 

 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα :  Απουσίες Μαθητών 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις απουσίες των μαθητών και τα όρια τα οποία ισχύουν στο Γυμνάσιο.

Κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές και υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα (πχ αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες). Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κλπ).
Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με αίτηση δικαιολόγησης από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (πχ 2 πρώτες ώρες επειδή πήγε τον μαθητή για εμβολιασμό. Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται μόνο από γιατρό).
Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

 1. επαρκή

 2. ελλιπή (ο μαθητής εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο και όχι τον Ιούνιο) και

 3. ανεπαρκή (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

 1. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 64 ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται.

 2. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι όλες δικαιολογημένες.

 3. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15  
  (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

 1. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου (δηλαδή διαγωγή κοσμιότατη και Γενικός Μέσος Όρος βαθμών τουλάχιστον 15).

 2. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 164 αλλά όχι πέραν των 214 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15
  (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Επειδή θεωρούμε ότι η πρόοδος των παιδιών είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας, παρακαλούμε να είστε σε επαφή με το σχολείο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Καλή σχολική χρονιά!

 

 

 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα :  Δικαιολόγηση Απουσιών Μαθητών 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών.

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει τον Δ/ντή του Σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30)   (Σημείωση : με το Π.Δ. 60/2006 άρθρο 35 παρ 7 ο αριθμός των απουσιών για ενημέρωση είναι είκοσι τέσσερις (24))   απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από 1 έως 5 κάθε μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15/θήμερο του ίδιου μήνα. Με την παρα-πάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.

 

2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή. Η επιστολή της παρ. 1 αποστέλλεται στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του ή όχι στο Σχολείου και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σημείωμα.

 

3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο μέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα ημερών (10) αθροιστικά για όλο το έτος.

 

4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

5. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών: α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς άδεια του Δ/ντή του Σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε Σχολείου.

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Μέσης εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

 

6. Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης κάθε μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού του Π.Δ/τος (Σημείωση :χαρακτηρισμός φοίτησης με το Π.Δ. 60/2006 άρθρο 35 ) . Γι` αυτές τις απουσίες συντάσσεται αμέσως μετά την λήξη κάθε τετραμήνου   για τα Γενικά Λύκεια και   τριμήνου   για τα Γυμνάσια ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων

 

7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμο εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους.

(Π.Δ. 485/1983 ΦΕΚ 184 )

Καλή σχολική χρονιά!

 

 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα :  Aποτελέσματα Φοίτησης:

ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Για την προαγωγή του στην επόμενη τάξη, ένας μαθητής απαιτείται να συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 09,5 για κάθε μάθημα. Ο μέσος όρος για κάθε μάθημα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των τριών τριμήνων και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης του Ιουνίου (για όσα μαθήματα προβλέπεται γραπτή εξέταση), διαιρούμενο διά τέσσερα.

Π.χ. (α΄ τρίμ. 13 + β΄ τρίμ. 14 + γ΄ τρίμ. 14 + Ιούνιος 11) : 4 = 52 : 4 = 13 τελικός βαθμός μαθήματος.

Στα μαθήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το άθροισμα των βαθμών των τριών τριμήνων, διαιρούμενο διά τρία.

Ορισμένα μαθήματα χωρίζονται σε κλάδους. Αυτά είναι:

α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, με κλάδους Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

β) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία με κλάδους Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Γραμματεία

γ) Αισθητική Αγωγή με κλάδους Καλλιτεχνικά και Μουσική

δ) Πληροφορική-Τεχνολογία με κλάδους Πληροφορική και Τεχνολογία

ε) Φυσική-Χημεία με κλάδους Φυσική και Χημεία.

Στα μαθήματα που έχουν κλάδους, ο κάθε κλάδος εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά. Ο μέσος όρος των κλάδων μαθήματος αποτελεί τον γενικό βαθμό επίδοσης στο μάθημα. Έτσι, αν π.χ. ο μέσος όρος ενός μαθητή στη Φυσική είναι 12 και στη Χημεία 16, ο βαθμός του μαθήματος Φυσική-Χημεία είναι (12+16):2 = 28 : 2 =14.

Ένας μαθητής απορρίπτεται και παραμένει στην ίδια τάξη, εάν δεν συγκεντρώσει τον ελάχιστο μέσο όρο 09,5 σε πέντε (5) τουλάχιστον μαθήματα. Αν τα μαθήματα αυτά είναι ένα ως τέσσερα (1-4), ο μαθητής παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Προσοχή: δεν εννοούνται ως ξεχωριστά μαθήματα οι κλάδοι μαθημάτων. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε έναν κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών και των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στο κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε. Για παράδειγμα: Αν ένας μαθητής, μετά και τις εξετάσεις του Ιουνίου, έχει στη Νεοελληνική Γλώσσα 13 και στη Νεοελληνική Γραμματεία 09, τότε ο μέσος όρος του μαθήματος είναι (13+9):2=11, άρα περνάει και την Νεοελληνική Γραμματεία. Αν όμως ο συνδυασμός είναι (10+8):2= 09, τότε, περνάει μεν τη Νεοελληνική Γλώσσα (10), αλλά απορρίπτεται στη Νεοελληνική Γραμματεία (08), επομένως απορρίπτεται στο μάθημα. Αν με τον τρόπο αυτό απορρίπτεται σε λιγότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε ξαναδίνει τα μαθήματα αυτά και τους κλάδους τους τον Σεπτέμβρη (δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα ξαναδίνει μόνο τη Νεοελληνική Γραμματεία).

Αν απορρίπτεται σε 5 ή περισσότερα μαθήματα, ο μαθητής απορρίπτεται και επαναλαμβάνει την τάξη.

Καλή σχολική χρονιά!

 

 

 

Kανονισμός Λειτουργίας

Το σχολείο είναι φυσικός χώρος αγωγής και μάθησης. Σκοπός του είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή / της μαθήτριας. Αποτελεί δικαίωμα να τον /την αναγνωρίζουν ως ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα να τον /την υποστηρίζουν ώστε να αναπτύσσεται ελεύθερα, σύμφωνα με τους ρυθμούς και τις δυνατότητές του/ της. Το σχολείο οφείλει να προσφέρει γνώση, να αναπτύσσει την κρίση, να εμπνέει αξίες. Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα, μικρογραφία της κοινωνίας. Οι κανόνες για την οργάνωση της σχολικής ζωής διαπαιδαγωγούν τους μαθητές/ τις μαθήτριες, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία ως πολίτες. Η δημοκρατική οργάνωση της κοινότητας προϋποθέτει κατανομή ρόλων και ευθυνών, όρια και κανόνες

 

Σκοπός του Σχολικού κανονισμού

Με τον όρο  «σχολικό κανονισμό» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που λειτουργούν, ώστε να πραγματοποιείται αποτελεσματικά το έργο του σχολείου και να δημιουργείται το κατάλληλο διδακτικό και παιδαγωγικό κλίμα. Η εφαρμογή του κανονισμού σκοπεύει στην επικοινωνία και τον αμοιβαίο σεβασμό της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί:

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών , οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας καθορίζονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Τόσο η Διεύθυνση όσο και οι εκπαιδευτικοί με τη συμπεριφορά τους οφείλουν να καλλιεργούν κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, συνεργασίας και εκτίμησης, να χρησιμοποιούν δικαιοσύνη χωρίς διακρίσεις. Διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμα και την καθημερινή τους παρουσία αποτελώντας πρότυπο για τους μαθητές/ τις μαθήτριες.

Όροι φοίτησης /προσέλευσης-αποχώρησης

•  Το σχολείο λειτουργεί 8.15΄ - 14.10΄ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

•  Οι μαθητές /μαθήτριες προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου (10΄πριν χτυπήσει το κουδούνι), παραμένουν στο προαύλιο μέχρι το χτύπημα του κουδουνιού, παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή, συντάσσονται και παρακολουθούν / συμμετέχουν με ησυχία και τάξη. Σε περίπτωση κακοκαιρίας εισέρχονται στις τάξεις, όπου γίνεται η πρωινή συγκέντρωση. Εφόσον καθυστερήσουν, πρέπει πρώτα να περάσουν από τη Διεύθυνση, προκειμένου να πάρουν την άδεια να ανέβουν στην τάξη τους. Εάν δεν γίνουν δεκτοί στην τάξη παίρνουν απουσία, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

•  Εάν μαθητής /μαθήτρια χρειαστεί να αποχωρήσει νωρίτερα από το χώρο του Σχολείου για σοβαρό λόγο, αυτό είναι δυνατό μόνο αν έχει ειδοποιηθεί από τη Διεύθυνση ο/η γονέας ή κηδεμόνας του. Αυτές οι απουσίες δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν παρά μόνο με ιατρική βεβαίωση.

•  Άδεια απουσίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος δίνεται μόνο από τη Διεύθυνση.

•  Όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα όλοι αποχωρούν από την αίθουσα εκτός των επιμελητών/ επιμελητριών.

•  Μετά το διάλειμμα προσέρχονται έγκαιρα, τακτοποιούνται στις θέσεις τους και μένουν σε αυτές έως ότου έλθει ο καθηγητής/ η καθηγήτρια. Σε περίπτωση που ο καθηγητής /η καθηγήτρια καθυστερήσει περισσότερο από 5΄ είναι υπεύθυνος ο/η πρόεδρος της τάξης να παρουσιαστεί στη Διεύθυνση και να ενημερώσει.

•  Η καθυστερημένη προσέλευση μαθητών/ μαθητριών σε ενδιάμεση διδακτική ώρα δεν επιτρέπεται. Ο μαθητής/ η μαθήτρια μπορεί να γίνει δεκτός/ή στην τάξη κατά την κρίση του διδάσκοντα/ της διδάσκουσας ή με σημείωμα της Διεύθυνσης.

•  Μετά το σχόλασμα το σχολείο κλείνει και οι μαθητές/ μαθήτριες δεν επιτρέπεται να παραμένουν στο χώρο του για λόγους ασφάλειας.

•  Εφόσον για κάποιο λόγο έχει προγραμματιστεί το σχολείο να σχολάσει νωρίτερα, οι μαθητές/ μαθήτριες θα ειδοποιούνται από την προηγούμενη μέρα με ανακοίνωση γραπτή ή προφορική. Ωστόσο, δυστυχώς, υπάρχουν περιπτώσεις που ολόκληρο το σχολείο ή κάποιο τμήμα χρειάζεται να σχολάσει εκτάκτως (π.χ. απουσία καθηγητή/καθηγήτριας) νωρίτερα, χωρίς να έχουν προειδοποιηθεί οι μαθητές/ μαθήτριες. Για τις περιπτώσεις αυτές, εφόσον κάποιος γονιός δεν επιθυμεί να φύγει το παιδί του νωρίτερα από το σχολείο μόνο του, να δηλώνεται άμεσα στη Διεύθυνση του Σχολείου.

•  Έξοδος μαθητή/ μαθήτριας από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

•  Έξοδος από την τάξη για σχολικές δραστηριότητες επιτρέπεται μόνο με δικαιολογητικό σημείωμα από τη Διεύθυνση και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα / της διδάσκουσας (πριν την έναρξη του μαθήματος).

Διαγωγή/ εμφάνιση

•  Η μαθητική εμφάνιση να χαρακτηρίζεται από καθαριότητα, απλότητα και ευπρέπεια και να είναι σύμφωνη με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης.

•  Ο μαθητής/ η μαθήτρια στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οφείλει να προσέρχεται με την κατάλληλη αθλητική περιβολή, όπως αυτή υποδεικνύεται από τους καθηγητές / τις καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής.

•  Η συμπεριφορά των μαθητών/ μαθητριών πρέπει να είναι άψογη τόσο απέναντι στους καθηγητές/ καθηγήτριες, στους συμμαθητές/συμμαθήτριες, στους υπόλοιπους/ες εργαζόμενους/ες στο σχολικό χώρο όσο και στους/στις περιοίκους και γενικότερα στον κοινωνικό περίγυρο κατά τις εξορμήσεις εκτός σχολείου (περιπάτους, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις). Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των σχολικών εκδηλώσεων (με αναίτιες διακοπές, αστεϊσμούς, ψιθύρους και κάθε είδους ενόχληση) , να υπακούουν στις οδηγίες των καθηγητών, να είναι ευγενείς και να χρησιμοποιούν κόσμιο λεξιλόγιο, να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά ακόμα και στα πλαίσια παιχνιδιού, να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία και την ιδιοκτησία των συμμαθητών/τριών τους αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ο/η υπαίτιος/α είναι υποχρεωμένος/η να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του /της πειθαρχικά αλλά και να αποκαταστήσει τη ζημιά με προσωπική ή οικογενειακή δαπάνη.

•  Οι μαθητές /μαθήτριες να διατηρούν καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους και τις αίθουσες: να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων, να μην πετούν σκουπίδια, να μην γράφουν σε θρανία και επιφάνειες του σχολικού χώρου, να μην λερώνουν τους τοίχους και γενικότερα να φροντίζουν τον περιβάλλοντα χώρο.

•  Οι μαθητές/μαθήτριες επιφορτίζονται με την υποχρέωση να γνωστοποιούν έγκαιρα στους γονείς τους τις ανακοινώσεις του σχολείου.

•  Συστήνεται να μη φέρνουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή μεγάλα χρηματικά ποσά, γιατί σε περίπτωση απώλειας το σχολείο δεν φέρει ευθύνη αντικατάσταση ή αναζήτησής τους. Σε περίπτωση που μαθητής/ μαθήτρια αφαιρέσει αντικείμενο που δεν του/ της ανήκει από το σχολικό χώρο, θα καλείται σε απολογία με ενδεχόμενη συνέπεια την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

•  Κάθε μαθητής/μαθήτρια διατηρεί τη θέση του μέσα στην τάξη, όπως αυτή ορίζεται από το πλάνο της τάξης ή από τον διδάσκοντα /την διδάσκουσα και δεν μετακινείται αυτοβούλως.

•  Η μετακίνηση των μαθητών/ μαθητριών από τον ένα χώρο εργασίας τον άλλον πρέπει να γίνεται έγκαιρα και αθόρυβα.

•  Η καταδολίευση των εξετάσεων, η λογοκλοπή και η αντιγραφή θεωρούνται σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά.

•  Παραποίηση απουσιολογίου, βεβαιώσεων, γραπτών δοκιμίων καθώς και άλλων εγγράφων υπογεγραμμένων από γονείς θεωρείται σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα και ελέγχεται.

•  Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του εφημερεύοντα καθηγητή. Απαγορεύεται η χρήση μπάλας.

•  Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.

Χρήση κινητών τηλεφώνων/συσκευών αναπαραγωγής ήχου και εικόνας

Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο. Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από τη Διεύθυνση μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Χρήση υπολογιστών/ διαδικτύου/ εργαστηρίων/ βιβλιοθήκης

•  Οι μαθητές/ μαθήτριες να χειρίζονται τα υλικά μέσα που τους παρέχονται με ευπρεπή τρόπο και να τα προφυλάσσουν από φθορές. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού ή προσωπικών δεδομένων καθώς και η αναζήτηση υλικού σε μη εγκεκριμένες ιστοσελίδες.

•  Φθορά μηχανήματος ή υλικού εργαστηρίου, που οφείλεται σε μαθητή/ μαθήτρια, εκτός από τον αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο που συνεπάγεται, αποκαθίσταται με δαπάνη του κηδεμόνα του.

•  Η διαδικασία του δανεισμού βιβλίων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της βιβλιοθήκης. Να διατηρείται το δανειστικό υλικό σε άριστη κατάσταση και να επιστέφεται εμπρόθεσμα.

•  Να μην θορυβούν και να μην ενοχλούν όσο βρίσκονται στο χώρο της βιβλιοθήκης και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του/ της υπευθύνου της βιβλιοθήκης.

Καθήκοντα επιμελητών/ επιμελητριών και 5μελών συμβουλίων τάξης

•  Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ανά δύο μαθητές/ μαθήτριες κάθε τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή/ ως επιμελητές/ επιμελήτριες από τον υπεύθυνο καθηγητή/ υπεύθυνη καθηγήτρια. Καθήκον τους είναι να φροντίζουν ώστε η αίθουσα να είναι καθαρή και εξοπλισμένη με τα αναγκαία μέσα για τη διεξαγωγή του μαθήματος.

•  Κατά τα διαλείμματα να μην επιτρέπουν την παραμονή ή την είσοδο μαθητών/ μαθητριών στην αίθουσα. Αν κάποιοι μαθητές / μαθήτριες αρνούνται να συμμορφωθούν στις υποδείξεις τους να απευθύνονται στον/ στην εφημερεύοντα/ --ουσα εκπαιδευτικό.

•  Το Πενταμελές Συμβούλιο έχει υπό την εποπτεία του υπεύθυνου καθηγητή/ της υπεύθυνης καθηγήτριας του τμήματος την ευθύνη για την καλή κατάσταση της αίθουσας, τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση των ωριαίων συνελεύσεων του τμήματος καθώς και για την ενημέρωση του υπεύθυνου καθηγητή της υπεύθυνης καθηγήτριας για τα αναφυόμενα προβλήματα .

 

Πρόσβαση στα γραφεία διδασκόντων/Διεύθυνσης

Οι μαθητές/ μαθήτριες δεν εισέρχονται αναίτια στα γραφεία των καθηγητών/ καθηγητριών και της Διεύθυνσης χωρίς να ζητήσουν άδεια εισόδου. Για θέματα που αφορούν το σύνολο του τμήματος αναλαμβάνει να τα επικοινωνήσει επισκεπτόμενος/η τα γραφεία ο/η πρόεδρος του τμήματος. Κατά την παραμονή τους στα γραφεία, οι μαθητές/ μαθήτριες, δεν θορυβούν ούτε ενοχλούν τους διδάσκοντες/ τις διδάσκουσες .

Κυλικείο

•  Η προμήθεια προϊόντων από το κυλικείο επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Παρουσία μαθητή/ μαθήτριας στο κυλικείο σε ώρα μαθήματος ελέγχεται πειθαρχικά.

•  Οι μαθητές/ μαθήτριες πρέπει να τηρούν σειρά προτεραιότητας για να εξυπηρετούνται και να διατηρούν καθαρό το χώρο γύρω από το κυλικείο.

 

Επίλογος

Η τήρηση του Κανονισμού βοηθά τη σχολική κοινότητα να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Όποιες παρεκκλίσεις επιφέρουν κυρώσεις όπως επίπληξη, αναγραφή στο ποινολόγιο, ωριαία αποβολή, αποκλεισμό από εκδηλώσεις (όπως σχολικές δραστηριότητες και εκδρομές), ημερήσια ή πολυήμερη αποβολή ή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Η συμμόρφωση στους κανόνες της Σχολικής ζωής είναι υποχρεωτική. Με την εγγραφή του στο σχολείο τόσο ο μαθητής/ η μαθήτρια όσο και ο/η κηδεμόνας του/ της αποδέχονται την τήρηση του σχολικού κανονισμού.