περί της λειτουργίας του σχολείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα & Ωράριο Λειτουργίας

Ωρολόγιο Μαθημάτων Α' , Β' & Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι τμημάτων & Ωράριο ενημέρωσης για τους γονείς (2017-18)

Ενημερωτική παρουσίαση του σχολείου μας

Ενημερωτικό Σημείωμα :  Απουσίες Μαθητών 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις απουσίες των μαθητών και τα όρια τα οποία ισχύουν στο Γυμνάσιο. Κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές και υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα (πχ αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες). Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κλπ). Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

  1. επαρκή

  2. ανεπαρκή (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

  1. το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

  2. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητη που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώ νουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν σημείωσε πάνω από 114 απουσίες.

Επειδή θεωρούμε ότι η πρόοδος των παιδιών είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας, παρακαλούμε να είστε σε επαφή με το σχολείο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Καλή σχολική χρονιά!

Ενημερωτικό Σημείωμα  σχετικά με τις Απουσίες των μαθητών

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες
Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις απουσίες των μαθητών.

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24

2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκ- παιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.

6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που καθορίζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.

(ΦΕΚ 10645/ΓΔ4 )

Καλή σχολική χρονιά!

Ενημερωτικό Σημείωμα :  Aποτελέσματα Φοίτησης:

ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες:

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6)Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή Οικονομία.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική – Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή.

Διαδικασία αξιολόγησης

1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.
2. Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β΄) και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.
3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.
4. α. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για κάθε μάθημα των Ομάδων Α΄ και Β΄ στο οποίο έχει παραπεμφθεί μαθητής. Συγκεκριμένα για κάθε μάθημα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η υλοποίησή του ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων. Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική περίοδος).
γ. Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.
δ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής σύμφωνα την περ. α αυτής της παραγράφου, τότε επαναλαμβάνει την τάξη. ε. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης σύμφωνα με την περ. α αυτής της παραγράφου, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) καθώς και σε εξετάσεις επόμενου/νων σχολικού/κών έτους/ετών τον Ιούνιο (πρώτη και δεύτερη εξεταστική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης και οι μαθητές της Γ΄ τάξης. Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.
5. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.
6. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 Υ.Α. (Β΄ 276), προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω παρ. 4 εδαφίου α (ii) με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε "τουλάχιστον δώδεκα (12)”.

Kανονισμός Λειτουργίας

Το σχολείο είναι φυσικός χώρος αγωγής και μάθησης. Σκοπός του είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή / της μαθήτριας. Αποτελεί δικαίωμα να τον /την αναγνωρίζουν ως ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα να τον /την υποστηρίζουν ώστε να αναπτύσσεται ελεύθερα, σύμφωνα με τους ρυθμούς και τις δυνατότητές του/ της. Το σχολείο οφείλει να προσφέρει γνώση, να αναπτύσσει την κρίση, να εμπνέει αξίες. Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα, μικρογραφία της κοινωνίας. Οι κανόνες για την οργάνωση της σχολικής ζωής διαπαιδαγωγούν τους μαθητές/ τις μαθήτριες, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία ως πολίτες. Η δημοκρατική οργάνωση της κοινότητας προϋποθέτει κατανομή ρόλων και ευθυνών, όρια και κανόνες

 

Σκοπός του Σχολικού κανονισμού

Με τον όρο  «σχολικό κανονισμό» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που λειτουργούν, ώστε να πραγματοποιείται αποτελεσματικά το έργο του σχολείου και να δημιουργείται το κατάλληλο διδακτικό και παιδαγωγικό κλίμα. Η εφαρμογή του κανονισμού σκοπεύει στην επικοινωνία και τον αμοιβαίο σεβασμό της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί:

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών , οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας καθορίζονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Τόσο η Διεύθυνση όσο και οι εκπαιδευτικοί με τη συμπεριφορά τους οφείλουν να καλλιεργούν κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, συνεργασίας και εκτίμησης, να χρησιμοποιούν δικαιοσύνη χωρίς διακρίσεις. Διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμα και την καθημερινή τους παρουσία αποτελώντας πρότυπο για τους μαθητές/ τις μαθήτριες.

Όροι φοίτησης /προσέλευσης-αποχώρησης

•  Το σχολείο λειτουργεί 8.15΄ - 14.10΄ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

•  Οι μαθητές /μαθήτριες προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου (10΄πριν χτυπήσει το κουδούνι), παραμένουν στο προαύλιο μέχρι το χτύπημα του κουδουνιού, παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή, συντάσσονται και παρακολουθούν / συμμετέχουν με ησυχία και τάξη. Σε περίπτωση κακοκαιρίας εισέρχονται στις τάξεις, όπου γίνεται η πρωινή συγκέντρωση. Εφόσον καθυστερήσουν, πρέπει πρώτα να περάσουν από τη Διεύθυνση, προκειμένου να πάρουν την άδεια να ανέβουν στην τάξη τους. Εάν δεν γίνουν δεκτοί στην τάξη παίρνουν απουσία, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

•  Εάν μαθητής /μαθήτρια χρειαστεί να αποχωρήσει νωρίτερα από το χώρο του Σχολείου για σοβαρό λόγο, αυτό είναι δυνατό μόνο αν έχει ειδοποιηθεί από τη Διεύθυνση ο/η γονέας ή κηδεμόνας του. Αυτές οι απουσίες δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν παρά μόνο με ιατρική βεβαίωση.

•  Άδεια απουσίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος δίνεται μόνο από τη Διεύθυνση.

•  Όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα όλοι αποχωρούν από την αίθουσα εκτός των επιμελητών/ επιμελητριών.

•  Μετά το διάλειμμα προσέρχονται έγκαιρα, τακτοποιούνται στις θέσεις τους και μένουν σε αυτές έως ότου έλθει ο καθηγητής/ η καθηγήτρια. Σε περίπτωση που ο καθηγητής /η καθηγήτρια καθυστερήσει περισσότερο από 5΄ είναι υπεύθυνος ο/η πρόεδρος της τάξης να παρουσιαστεί στη Διεύθυνση και να ενημερώσει.

•  Η καθυστερημένη προσέλευση μαθητών/ μαθητριών σε ενδιάμεση διδακτική ώρα δεν επιτρέπεται. Ο μαθητής/ η μαθήτρια μπορεί να γίνει δεκτός/ή στην τάξη κατά την κρίση του διδάσκοντα/ της διδάσκουσας ή με σημείωμα της Διεύθυνσης.

•  Μετά το σχόλασμα το σχολείο κλείνει και οι μαθητές/ μαθήτριες δεν επιτρέπεται να παραμένουν στο χώρο του για λόγους ασφάλειας.

•  Εφόσον για κάποιο λόγο έχει προγραμματιστεί το σχολείο να σχολάσει νωρίτερα, οι μαθητές/ μαθήτριες θα ειδοποιούνται από την προηγούμενη μέρα με ανακοίνωση γραπτή ή προφορική. Ωστόσο, δυστυχώς, υπάρχουν περιπτώσεις που ολόκληρο το σχολείο ή κάποιο τμήμα χρειάζεται να σχολάσει εκτάκτως (π.χ. απουσία καθηγητή/καθηγήτριας) νωρίτερα, χωρίς να έχουν προειδοποιηθεί οι μαθητές/ μαθήτριες. Για τις περιπτώσεις αυτές, εφόσον κάποιος γονιός δεν επιθυμεί να φύγει το παιδί του νωρίτερα από το σχολείο μόνο του, να δηλώνεται άμεσα στη Διεύθυνση του Σχολείου.

•  Έξοδος μαθητή/ μαθήτριας από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

•  Έξοδος από την τάξη για σχολικές δραστηριότητες επιτρέπεται μόνο με δικαιολογητικό σημείωμα από τη Διεύθυνση και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα / της διδάσκουσας (πριν την έναρξη του μαθήματος).

Διαγωγή/ εμφάνιση

•  Η μαθητική εμφάνιση να χαρακτηρίζεται από καθαριότητα, απλότητα και ευπρέπεια και να είναι σύμφωνη με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης.

•  Ο μαθητής/ η μαθήτρια στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οφείλει να προσέρχεται με την κατάλληλη αθλητική περιβολή, όπως αυτή υποδεικνύεται από τους καθηγητές / τις καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής.

•  Η συμπεριφορά των μαθητών/ μαθητριών πρέπει να είναι άψογη τόσο απέναντι στους καθηγητές/ καθηγήτριες, στους συμμαθητές/συμμαθήτριες, στους υπόλοιπους/ες εργαζόμενους/ες στο σχολικό χώρο όσο και στους/στις περιοίκους και γενικότερα στον κοινωνικό περίγυρο κατά τις εξορμήσεις εκτός σχολείου (περιπάτους, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις). Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των σχολικών εκδηλώσεων (με αναίτιες διακοπές, αστεϊσμούς, ψιθύρους και κάθε είδους ενόχληση) , να υπακούουν στις οδηγίες των καθηγητών, να είναι ευγενείς και να χρησιμοποιούν κόσμιο λεξιλόγιο, να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά ακόμα και στα πλαίσια παιχνιδιού, να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία και την ιδιοκτησία των συμμαθητών/τριών τους αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ο/η υπαίτιος/α είναι υποχρεωμένος/η να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του /της πειθαρχικά αλλά και να αποκαταστήσει τη ζημιά με προσωπική ή οικογενειακή δαπάνη.

•  Οι μαθητές /μαθήτριες να διατηρούν καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους και τις αίθουσες: να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων, να μην πετούν σκουπίδια, να μην γράφουν σε θρανία και επιφάνειες του σχολικού χώρου, να μην λερώνουν τους τοίχους και γενικότερα να φροντίζουν τον περιβάλλοντα χώρο.

•  Οι μαθητές/μαθήτριες επιφορτίζονται με την υποχρέωση να γνωστοποιούν έγκαιρα στους γονείς τους τις ανακοινώσεις του σχολείου.

•  Συστήνεται να μη φέρνουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή μεγάλα χρηματικά ποσά, γιατί σε περίπτωση απώλειας το σχολείο δεν φέρει ευθύνη αντικατάσταση ή αναζήτησής τους. Σε περίπτωση που μαθητής/ μαθήτρια αφαιρέσει αντικείμενο που δεν του/ της ανήκει από το σχολικό χώρο, θα καλείται σε απολογία με ενδεχόμενη συνέπεια την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

•  Κάθε μαθητής/μαθήτρια διατηρεί τη θέση του μέσα στην τάξη, όπως αυτή ορίζεται από το πλάνο της τάξης ή από τον διδάσκοντα /την διδάσκουσα και δεν μετακινείται αυτοβούλως.

•  Η μετακίνηση των μαθητών/ μαθητριών από τον ένα χώρο εργασίας τον άλλον πρέπει να γίνεται έγκαιρα και αθόρυβα.

•  Η καταδολίευση των εξετάσεων, η λογοκλοπή και η αντιγραφή θεωρούνται σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά.

•  Παραποίηση απουσιολογίου, βεβαιώσεων, γραπτών δοκιμίων καθώς και άλλων εγγράφων υπογεγραμμένων από γονείς θεωρείται σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα και ελέγχεται.

•  Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του εφημερεύοντα καθηγητή. Απαγορεύεται η χρήση μπάλας.

•  Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.

Χρήση κινητών τηλεφώνων/συσκευών αναπαραγωγής ήχου και εικόνας

Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο. Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από τη Διεύθυνση μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Χρήση υπολογιστών/ διαδικτύου/ εργαστηρίων/ βιβλιοθήκης

•  Οι μαθητές/ μαθήτριες να χειρίζονται τα υλικά μέσα που τους παρέχονται με ευπρεπή τρόπο και να τα προφυλάσσουν από φθορές. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού ή προσωπικών δεδομένων καθώς και η αναζήτηση υλικού σε μη εγκεκριμένες ιστοσελίδες.

•  Φθορά μηχανήματος ή υλικού εργαστηρίου, που οφείλεται σε μαθητή/ μαθήτρια, εκτός από τον αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο που συνεπάγεται, αποκαθίσταται με δαπάνη του κηδεμόνα του.

•  Η διαδικασία του δανεισμού βιβλίων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της βιβλιοθήκης. Να διατηρείται το δανειστικό υλικό σε άριστη κατάσταση και να επιστέφεται εμπρόθεσμα.

•  Να μην θορυβούν και να μην ενοχλούν όσο βρίσκονται στο χώρο της βιβλιοθήκης και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του/ της υπευθύνου της βιβλιοθήκης.

Καθήκοντα επιμελητών/ επιμελητριών και 5μελών συμβουλίων τάξης

•  Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ανά δύο μαθητές/ μαθήτριες κάθε τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή/ ως επιμελητές/ επιμελήτριες από τον υπεύθυνο καθηγητή/ υπεύθυνη καθηγήτρια. Καθήκον τους είναι να φροντίζουν ώστε η αίθουσα να είναι καθαρή και εξοπλισμένη με τα αναγκαία μέσα για τη διεξαγωγή του μαθήματος.

•  Κατά τα διαλείμματα να μην επιτρέπουν την παραμονή ή την είσοδο μαθητών/ μαθητριών στην αίθουσα. Αν κάποιοι μαθητές / μαθήτριες αρνούνται να συμμορφωθούν στις υποδείξεις τους να απευθύνονται στον/ στην εφημερεύοντα/ --ουσα εκπαιδευτικό.

•  Το Πενταμελές Συμβούλιο έχει υπό την εποπτεία του υπεύθυνου καθηγητή/ της υπεύθυνης καθηγήτριας του τμήματος την ευθύνη για την καλή κατάσταση της αίθουσας, τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση των ωριαίων συνελεύσεων του τμήματος καθώς και για την ενημέρωση του υπεύθυνου καθηγητή της υπεύθυνης καθηγήτριας για τα αναφυόμενα προβλήματα .

 

Πρόσβαση στα γραφεία διδασκόντων/Διεύθυνσης

Οι μαθητές/ μαθήτριες δεν εισέρχονται αναίτια στα γραφεία των καθηγητών/ καθηγητριών και της Διεύθυνσης χωρίς να ζητήσουν άδεια εισόδου. Για θέματα που αφορούν το σύνολο του τμήματος αναλαμβάνει να τα επικοινωνήσει επισκεπτόμενος/η τα γραφεία ο/η πρόεδρος του τμήματος. Κατά την παραμονή τους στα γραφεία, οι μαθητές/ μαθήτριες, δεν θορυβούν ούτε ενοχλούν τους διδάσκοντες/ τις διδάσκουσες .

Κυλικείο

•  Η προμήθεια προϊόντων από το κυλικείο επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Παρουσία μαθητή/ μαθήτριας στο κυλικείο σε ώρα μαθήματος ελέγχεται πειθαρχικά.

•  Οι μαθητές/ μαθήτριες πρέπει να τηρούν σειρά προτεραιότητας για να εξυπηρετούνται και να διατηρούν καθαρό το χώρο γύρω από το κυλικείο.

Επίλογος

Η τήρηση του Κανονισμού βοηθά τη σχολική κοινότητα να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Όποιες παρεκκλίσεις επιφέρουν κυρώσεις όπως επίπληξη, αναγραφή στο ποινολόγιο, ωριαία αποβολή, αποκλεισμό από εκδηλώσεις (όπως σχολικές δραστηριότητες και εκδρομές), ημερήσια ή πολυήμερη αποβολή ή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Η συμμόρφωση στους κανόνες της Σχολικής ζωής είναι υποχρεωτική. Με την εγγραφή του στο σχολείο τόσο ο μαθητής/ η μαθήτρια όσο και ο/η κηδεμόνας του/ της αποδέχονται την τήρηση του σχολικού κανονισμού.